فنی زیربنایی
تغییر معاون فنی و زیربنایی ارس 05 تیر 1402
بروز ارس نیوز گزارش می دهد:

تغییر معاون فنی و زیربنایی ارس

با حکم کیانی معاون فنی و زیربنایی ارس تغییر یافت