شهردار جلفا
بودجه ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی شهرداری جلفا تقدیم شورای اسلامی شهر شد 14 بهمن 1401
شهردار جلفا:

بودجه ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی شهرداری جلفا تقدیم شورای اسلامی شهر شد

بودجه ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی شهرداری جلفا تقدیم شورای اسلامی شهر شد