شبکه بهداشت و درمان جلفا
فعالیت ۹ مرکز بهداشت در شهرستان جلفا 15 اردیبهشت 1402
رییس شبکه بهداشت و درمان جلفا:

فعالیت ۹ مرکز بهداشت در شهرستان جلفا

نشست خبری رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان جلفا و رئیس بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر

مرکز سلامت شماره ۲ هادیشهر افتتاح شد 26 بهمن 1401
رییس شبکه بهداشت و درمان جلفا

مرکز سلامت شماره ۲ هادیشهر افتتاح شد

مرکز سلامت شماره ۲ هادیشهر افتتاح شد