روابط عمومی
سازمان منطقه آزاد در صدر جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی کشور 21 آبان 1402
بروز ارس نیوز گزارش می دهد:

سازمان منطقه آزاد در صدر جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی کشور

دیپلم افتخار روابط عمومی برتر کشور با مقام آوری در ۵ بخش به ارس رسید