بیمارستان
مخالفت با استعفای دکتر علیزاده از ریاست بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر 22 آبان 1401
بروز ارس نیوز گزارش می دهد:

مخالفت با استعفای دکتر علیزاده از ریاست بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر

بروز ارس نیوز : مخالفت با استعفای دکتر علیزاده از ریاست بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر