بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر
فعالیت ۹ مرکز بهداشت در شهرستان جلفا 15 اردیبهشت 1402
رییس شبکه بهداشت و درمان جلفا:

فعالیت ۹ مرکز بهداشت در شهرستان جلفا

نشست خبری رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان جلفا و رئیس بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر

مخالفت با استعفای دکتر علیزاده از ریاست بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر 22 آبان 1401
بروز ارس نیوز گزارش می دهد:

مخالفت با استعفای دکتر علیزاده از ریاست بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر

بروز ارس نیوز : مخالفت با استعفای دکتر علیزاده از ریاست بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر