اورژانس
گاز گرفتگی چهار نفر در هادیشهر 10 دی 1401
رییس اورژانس جلفا :

گاز گرفتگی چهار نفر در هادیشهر

چهار نفر در هادیشهر دچار مسمومیت با گاز منواکسید کربن شدند