اصناف
صدور مجوز کسب و کار اینترنتی برای اصناف ارس 15 اسفند 1401
معاون اقتصادی ارس:

صدور مجوز کسب و کار اینترنتی برای اصناف ارس

علی نوید : صدور مجوز کسب و کار اینترنتی برای اصناف ارس