گلخانه
بهره برداری از پروژه آبرسانی به مجتمع گلخانه ای ۱۴۰ هکتاری ارس 11 شهریور 1402
بروز ارس نیوز گزارش می دهد:

بهره برداری از پروژه آبرسانی به مجتمع گلخانه ای ۱۴۰ هکتاری ارس

همزمان با هفته دولت صورت گرفت