فرماندار جلفا
مدیر ناکارآمد قبل از برکناری استعفا دهد 21 مهر 1401
فرماندار جلفا:

مدیر ناکارآمد قبل از برکناری استعفا دهد

فرماندار جلفا : مدیر ناکارآمد قبل از برکناری استعفا دهد