زندانی غیرعمد
آزادی دو زندانی جرایم غیر عمد در جلفا 07 آذر 1401
دادستان شهرستان جلفا:

آزادی دو زندانی جرایم غیر عمد در جلفا

آزادی دو زندانی جرایم غیر عمد به همت خیرین جلفا