رئیس رسانه ملی
بازدید علی عسگری، رئیس رسانه ملی از ساخت سریال سلمان فارسی در جلفا 13 شهریور 1400

بازدید علی عسگری، رئیس رسانه ملی از ساخت سریال سلمان فارسی در جلفا

کارگردان سریال سلمان فارسی با اشاره به روند مناسب تولید این سریال گفت: امیدواریم تا پایان امسال بخش قابل توجهی از فصل میانی اثر را تمام کنیم.داوود میرباقری با بیان اینکه فصل میانی سریال سلمان فارسی از پیچیدگی هایی برخوردار است، افزود: هر بخش از تصویربرداری این سریال در یک جغرافیا و فضای خاصی اتفاق […]