انفجار
انفجار یک منزل مسکونی در هادیشهر 23 اردیبهشت 1402
بروز ارس نیوز گزارش می دهد::

انفجار یک منزل مسکونی در هادیشهر

بروز حادثه تلخ در هادیشهر