در جلسه‌ دوره ششم شورای شهر جلفا با حضور تمامی اعضا، آقای حامد صابری با پنج رای موافق بعنوان سرپرست شهرداری جلفا انتخاب شد.

در جلسه‌ دوره ششم شورای شهر جلفا با حضور تمامی اعضا، آقای حامد صابری با پنج رای موافق بعنوان سرپرست شهرداری جلفا انتخاب شد.